ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ СРБА“

Осипаоница

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta

Статут ОШ "Херој Срба"

El. pošta Štampa PDF

 

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

На основу члана 47. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 - даље: Закон), Школски одбор Основне школе “ Херој Срба“  из Осипаонице, на седници одржаној дана 16.12.2013. године, донео је

СТАТУТ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „Херој Срба“

I Основне одредбе

Члан 1

Овим статутом се уређују правни положај, делатност, унутрашња организација, управљање, руковођење и стручни органи, начин одлучивања, остваривање права детета, ученика и запослених и њихове заштите и безбедности, мере за спречавање повреда забрана утврђених Законом, општи акти и њихово објављивање и сва друга питања од значаја за остваривање образовања и васпитања и рад Основне школе „Херој Срба“ (даље: школа), која су утврђена законом.

Члан 2

Школа је установа која обавља делатност образовања и васпитања у складу са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима из области образовања и васпитања, колективним уговорима и овим статутом.

Члан 3

Школа послује средствима у јавној својини и својим средствима, у складу са законом.

Правни положај школе

Члан 4

Назив школе је: Основна школа  „Херој Срба“ .Седиште школе је у  Осипаоници, улица и број Кнеза Михајла б.б..

Оснивач школе је Република Србија.

Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност основног образовања и васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности основног образовања и васпитања, у складу са законом. За своје обавезе у правном промету са трећим лицима, школа одговара свим средствима којима располаже.

Члан 5.

            Школа може да врши статусне промене, промену назива или седишта.

            Одлуку о статусној промени установе доноси орган управљања, уз сагласност оснивача.

            Школа не може да врши статусне промене, промену назива или седишта у току наставне године.

Члан 6

Школа је основана актом број: 01-6114/1-62 од 20.10.1962.  године и уписана у судски регистар код  Трговинског  суда у Пожаревцу, регистрациони уложак број Фи 884/95.

Печати и штамбиљи

Члан 7

Школа у свом раду користи:

а) један печат округлог облика са грбом Републике Србије у средини, пречника 32мм, са следећим текстом у концентричним круговима око грба - велики печат:

Република Србија - Основна школа „Херој Срба“, а испод грба хоризонтално исписана реч: Осипаоница.

Овај печат се користи за оверавање сведочанстава, диплома, ђачких књижица и других јавних исправа које школа издаје;

б) два печата округлог облика, пречника 22мм, са уписаним следећим текстом у концентричним круговима око речи:Осипаоница, у средини:

I Република Србија Основна школа „Херој Срба“.

Овај печат се користи за оверавање аката из области канцеларијског пословања, уговора и појединачних правних аката;

II Република Србија Основна школа „Херој Срба“.

Овај печат се користи у платном промету за финансијско пословање.

в) штамбиљ школе за завођење аката правоугаоног облика, величине 60x30мм, са уписаним текстом који гласи:

Република Србија - Основна школа  „Херој Срба“ Осипаоница, бр.__________, датум __________.

г) штамбиљ школе за пријем поднесака правоугаоног облика, величине 60x30мм, са уписаним текстом који гласи:

Република Србија - Основна школа „Херој Срба“,Осипаоница,  Број __________, Датум-----------.

Текст на печатима и штамбиљима исписан је на српском језику, ћириличким писмом.

Члан 8

За издавање, руковање и чување печата одговоран је директор школе.

Директор школе може пренети овлашћење за руковање и чување печата секретару школе

За чување великог печата са грбом, малог печата под редним бројем I и штамбиља, одговорни су директор и секретар школе.

За чување малог печата под редним бројем II одговорни су директор и секретар школе.

Члан 9

Школа остварује образовно-васпитну делатност на српском језику, остваривањем наставног плана и програма за основно образовање у трајању од осам година.

Образовно –васпитни рад остварује се на српском језику.

Заступање и представљање

Члан 10

Школу заступа и представља директор. У оквиру својих овлашћења директор може дати другом лицу пуномоћје за заступање школе у одређеним пословима.

У случају привремене одсутности или спречености да обавља своју дужност директор може пренети своја овлашћења на наставника или стручног сарадника који ће га замењивати, у обиму који одреди школски одбор. Такво овлашћење може дати и школски одбор, уколико директор није у могућности да одреди свог заменика.

II Акти које доноси школа

Члан 11

Школа је у обавези да донесе развојни план за период од три до пет година, који представља стратешки план развоја школе и који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој школе.

Развојни план школа доноси на основу извештаја о самовредновању, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада школе.

Школски програм доноси се, по правилу, сваке четврте године, у складу са прописаним наставним плановима и програмима и годишњи план рада школе, у складу са развојним планом.

Годишњи план рада школа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и школским програмом, до 15. септембра. Годишњим планом рада утврђује се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања у школи.

На основу годишњег плана рада наставници и стручни сарадници доносе месечне, недељне и дневне оперативне планове.

Члан 12

Општи акти школе су: статут, правилник и пословник.

Статут је основни општи акт школе. Други општи акти морају бити у сагласности са статутом.

Школа доноси следеће правилнике: Правилник о раду; Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика; Правилник о организацији и систематизацији послова; Правилник о безбедности и здрављу на раду; Правилник о противпожарној заштити;  Правилник о васпитним и васпитно-дисциплинским мерама,  правној заштити и материјалној одговорности ученика , Правилник о дисциплинској одговорности запослених за повреду радних обавеза; Правилник о похваљивању и награђивању ученика; Правилник о полагању испита и Акт о процени ризика.

Школа може донети и друге Правилнике, уколико је то потребно.

Школа је у обавези да донесе акт којим се уређују правила понашања ученика, запослених и родитеља у школи.

Пословником се уређује рад наставничког већа, школског одбора, савета родитеља школе и ученичког парламента.

Пословник доноси орган чији се рад уређује.

Члан 13

Статут школе доноси школски одбор и објављује га на огласној табли школе.

Школа обезбеђује доступност статута и других општих аката сваком запосленом и синдикалној организацији школе.

Измене и допуне статута и других општих аката врше се по поступку прописаном за њихово доношење.

Статут и друга општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Аутентично тумачење одредаба статута и других општих аката даје школски одбор.

Правилник о организацији и систематизацији послова доноси директор школе, уз сагласност школског одбора, а развојни план, годишњи план рада школе и друга општа акта - школски одбор.

III Делатност школе

Члан 14

Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру основног образовања коју школа обавља самостално, или у сарадњи са другим организацијама и установама.

Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених годишњим програмом рада школе.

Основно образовање и васпитање одвија се у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса.

Први циклус обухвата I до IV разреда за које се организује разредна настава и предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом.

Други циклус обухвата V до VIII разреда, за које се организује предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом.

Школски програм

Члан 15

Образовно-васпитни рад у школи остварује се на основу школског програма, који доноси школски одбор.

Школски програм припремају директор и стручни органи школе и садржи циљеве, назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује, језик на коме се настава остварује, обавезне и изборне предмете и модуле, по циклусима и разредима, факултативне предмете и њихове програмске садржаје и сва друга питања, прописана Законом, од значаја за школски програм

Школски програм садржи и начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, као и начине прилагођавања програма ученицима са посебним способностима.

Школски програм омогућава оријентацију  ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад.

Члан 16

Школски програм доноси школски одбор, по правилу сваке четврте године.

Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма, односно програма одређених облика стручног образовања.

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по ИОП- у чине прилог школског програма.

Када школа реализује факултативни предмет, његов програм саставни је део школског програма.

Школски програм се доноси и објављује се на огласној табли школе, најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће се примењивати.  

Члан 17

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа доноси индивидуални образовни план којим се обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и његово оптимално укључивање у редован образовно-васпитни рад и вршњачки колектив.

Индивидуални образовни план школа доноси и за ученика са изузетним способностима.

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум, на предлог стручног тима за инклузивно образовање, у складу са Законом и ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, које доноси министар.

Тим у школи чини наставник разредне наставе, односно наставник предметне наставе, одељенски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ ученика

IV Остваривање образовно-васпитног рада

Облици образовно-васпитног рада

Члан 18

Основни облик образовно-васпитног рада у школи је настава, која може бити разредна, и предметна, зависно од узраста ученика и циклуса образовања који се примењује.

Члан 19

Школа може да организује и  продужени боравак за ученике млађих разреда, чиме се ученицима омогућава да под стручним надзором наставника уче, обнављају градиво, раде домаће задатке и рекреирају се када нису на часовима редовне наставе, ако постоји интересовање родитеља и ако има просторне и кадровске могућности за извођење овог облика рада уз сагласност надлежног министарства за овај облик рада.

Школа може организовати и целодневну наставу, уз сагласност надлежног министарства и под условима из става 1. овог члана, уколико школски одбор и стручни органи донесу такву одлуку.

Школа је дужна да за ученике четвртог разреда организује часове предметне наставе, ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду.

Школа може, с истим циљем и на исти начин, да организује часове предметне наставе и за ученике од првог до трећег разреда.

Годишњим планом рада школе утврђује се да ли ће се и који од ових облика рада организовати у школи.

Члан 20

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници и стручни сарадници.  

Члан 21

Настава се изводи у одељењима која се образују од ученика истог разреда, у складу са Законом о основној школи.

Одељење се може делити на групе само за наставне предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом.

За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, као и за ученике са изузетним способностима, настава се може прилагођавати, доношењем индивидуалног образовног плана, у складу са Законом.

Школа  може да организује образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу, уз сагласност Министарства.

Родитељ, односно старатељ има право да организује свом детету основно школско образовање и васпитање код куће.

Родитељ , односно старатељ је дужан  да до краја наставне године писмено обавести  школу у коју је дете, односно ученик о намери да за своје  дете од следеће школске године организује наставу код куће.

У том случају, школа је дужна да организује полагање разредних испита из свих предмета у складу са наставним планом и програмом.

Настава може да се остварује , на захтев родитеља, односно старатеља и као настава на даљину.

О образовању на даљину школа одлучује на основу расположивих средстава, потребних за овај вид образовања и васпитања.

Члан 22

Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта.

Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се годишњим планом рада школе.

Настава се изводи у једној или две смене, по распореду часова, који утврђује директор школе, уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину .

 

Члан 23

У школи се организује допунска настава за ученике који имају тешкоће у учењу и раду, што се утврђује у току редовне наставе. Овај облик наставе обавезан је за све ученике које на то упути предметни наставник или одељенско веће и траје док постоји потреба за њом.

Додатну наставу школа организује за ученике од четвртог до осмог  разреда, који показују посебне способности и интересовања за поједине предмете или се припремају за такмичење у одређеним предметима.

Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана  са по два часа дневно за сваки предмет. Припремна настава организује се за ученике упућене на разредни и поправни испит.

Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно.

Члан 24

У школи се могу организовати следећи испити:

- завршни,

- поправни,

- разредни,

- испит из страног језика који ученик није изучавао у школи

Завршни испит полажу ученици након завршеног осмог разреда, почев од школске 2010/2011. године, по прописаном програму, у складу са Законом.

Поправни, разредни и други испити полажу се у складу са одредбама правилника о полагању испита, пред испитном комисијом која има најмање три члана и коју образује директор школе.

Члан 25

Школа може да  планира и организује  излете, екскурзије  и наставу у природи, на начин и под условима утврђеним наставним планом  и програмом.

Програм излета , екскурзија и наставе у природи саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе.

Члан 26

Културне активности школе  остварују се на основу програма културних активности.

Културне активности обухватају: прославу дана школе , почетка и краја школске године и завршетка основошколског образовања и васпитања, прослава школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју окружења школе.

Програм културне јавне делатности је саставни део годишњег плана рада школе.

Члан 27

 У Школи  може да се оснује ученичка задруга ради развоја позитивног односа ученика према раду, професионалне оријентације, повезивања наставе са светом рада, као и развоја позитивног односа према тимском раду.

У оквиру рада ученичке задруге школа може пружати услуге и продавати производе настале као резултат рада ученика у ученичкој задрузи, као и туђе производе, уџбенике, школски прибор и опрему.Средства остварена радом  ученичке задруге воде се на посебном рачуну установе и могу се користити за проширење материјалне основе рада ученичке задруге , екскурзије ученика, награде члановима ученичке задруге и унапређивање образовно-васпитног рада установе.

Избор овог облика рада и његово програмирање врши се годишњим планом рада школе.

Члан 28

Школа организује слободне активности ученика, полазећи од испољених жеља, интересовања и способности ученика. Учешће ученика у слободним активностима је добровољно, а помажу им наставници својим стручним саветима. Школа обезбеђује материјална средства и друге услове за остваривање ових активности.

Слободне активности организују се у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.

Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групе ученика, школског  листа, фолклора и спортских секција.

Школа је обавезна да за ученике у оквиру својих капацитета, бесплатно организује спортске секције.

Облике и програм слободних активности школа утврђује годишњим планом рада.

 

Програм заштите однасиља,злостављања и занемаривања ипрограми превенције других облика ризичног понашања

                                                                                  Члан 29

            Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми  превенциједругих облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци и малолетничка деликвенција, саставни су део школског програма  и остварују се у складу са Законом.

Члан 30

Настава за ученике на кућном и болничком лечењу

            Школа може да  организује образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужемкућном и болничком лечењу, уз  сагласност Министарства.

            За ученике који због већих здравствених проблема или хроничних болестиу не могу да похађају наставу дуже од три недеље, настава се организује у кући, односно здравственој установи.

            Родитељ, односно старатељ,дужан је да о потреби организовања  наставе код куће или у здравственој установи обавести школу.

            Начин  организовања  овакве наставе, прописује министар.

Члан 31

Настава код кућеи на даљину

            Родитељ, односно старатељ има право да организује свом детету основно школско образовање и васпитање код куће.

            Родитељ, односно старатељ је дужан да до краја  наставне године писмено обавести школу у коју је дете,односно ученик уписан о намери да за своје дете од следећешколске године организује наставу код куће.

            Настава можеда се остварује,на захтев родитеља,односно старатеља и као настава на даљину.

            Школа је дужна да води евиденцију ообразовању и васпитању ученика код куће и на даљину.

            Ближе услове за остваривање и начин осигурања квалитета  и вредновања наставе кодкуће и наставе на даљину прописује министар.

Члан 32

Програм школског спорта  и спортских активности

            Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског опрограма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици.

            Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта

Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика.

                                                                        Члан 33

Професионална оријентација ученика

Школа у сарадњи са установама за професионалну оријентацију помаже родитељима, односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о карактеру и условима рада појединих занимања.

Члан 34

Здравствена заштита ученика у школи

            Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, посебно у обављању лекарских прегледа деце која полазе у први разред, спровођењу  редовних систематских лекарских прегледа и вакцинација, у складу са законом.

Члан 35

Програм сарадње са породицом

            Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.

Члан 36

Вођење летописа и представљање рада школе

            Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину.

            Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.

Школајетакође,дужна да имасвоју интернет страну.

Евиденције

Члан 37

Школа води прописану евиденцију и на основу података из евиденције издаје јавне исправе, у складу са Законом о основном образовању и васпитању..

Школа води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете.

Евиденције се воде, а јавне исправе издају на српском језику, ћириличким писмом. Веродостојност јавне исправе оверава се великим печатом школе.

Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада и достављају Министарству за обављање законом утврђених послова, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након оглашавања оригинала јавне исправе неважећим у "Службеном гласнику Републике Србије".

Дупликат јавне исправе потписује директор школе и оверава на прописан начин, као и оригинал.

У недостатку прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију

Члан 38

            Школа води евиденцију о :

 1. 1.Ученику;
 2. 2.Успеху ученика;
 3. 3.Испитима;
 4. 4.Образовно-васпитном раду;
 5. 5.Запосленом.

V Управљање и руковођење

Члан 39

Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, чије су организовање, састав и надлежности прописани Законом.

Школски одбор

Члан 40

Орган управљања у школи је школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде.

Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом.

Мандат чланова школског одбора је четири године. Поступак за именовање чланова покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима. Законом су прописани случајеви када лице не може бити предложено и именовано за члана школског одбора.

Члан школског одбора или одбор у целини разрешава се пре истека мандата на лични захтев члана или из разлога и на начин прописан Законом.

Члан 41

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;

4) доноси финансијски план школе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника ученичког парламента без права одлучивања.

Начин рада школског одбора ближе се уређује пословником о раду.

Директор

Члан 42

Директор руководи радом школе.

Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8. став 2.и  члана 120. Законао основамасистемаобразовањаи васпитања,  за наставника школе, за педагога, психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Дужност директора школе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 8. став 3. Закона за наставника школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8. став 2. Закона. На поновљеном конкурсу кандидати из става 2. и 3. овог члана су равноправни.

Директор школе бира се на период од четири године.

Директору школе мирује радни однос на радном месту са кога је изабран за време првог изборног мандата.

Мандат директора тече од дана ступања на дужност.

О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује школски одбор.

Члан 43

Директора школе бира школски одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу наставничког већа.

Мишљење из става 1. овог члана даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.

Одлуку о расписивању конкурса доноси школски одбор, најкасније три месеца пре истека мандата директора.

Члан 45

Конкурс за избор директора објављује се у средствима јавног информисања, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана расписивања конкурса.

Конкурс мора да садржи услове које кандидати треба да испуњавају и доказе које морају да поднесу:

- оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;

- доказ о поседовању лиценце за рад;

- доказ о радном стажу;

- доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом;

- уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 120. став 1. тачка 3) Закона;

- уверење о држављанству Републике Србије;

- биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.

Пријаве на конкурс разматра комисија од три члана, именована од стране школског одбора.

Члан 46

Комисија је дужна да размотри све благовремене и потпуне пријаве и обавести наставничко веће о кандидатима који су конкурисали.

Наставничко веће доставља своје мишљење школском одбору. Ово мишљење није обавезујуће.

Члан 47

Тајно изјашњавање се спроводи на следећи начин:

• на гласачким листићима кандидати се наводе редоследом утврђеним на листи кандидата, по азбучном реду, са редним бројем испред сваког имена;

• гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата;

• тајно гласање спроводи и утврђује резултате гласања комисија изабрана од стране наставничког већа;

• сматра се да позитивно мишљење у поступку избора директора школе има кандидат који је добио већину гласова од укупног броја запослених у школи;

• ако два или више кандидата добију исти, а уједно и највећи број гласова, мишљење о њима наставничко веће доставља школском одбору.

Члан 48

Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се надлежном министарству на сагласност и ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке министар не донесе акт којим одбија сагласност, сматра се да је одлука донета.

Решењем се утврђује време ступања директора на дужност, као и обавеза полагања испита за директора.

Ако надлежно министарство донесе акт којим се одбија давање сагласности на одлуку о избору директора установе, расписује се нови конкурс.

Члан 49

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности школе и за свој рад одговара школском одбору и надлежном министарству.

Осим послова утврђених законом и овим статутом, директор:

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе;

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

3) стара се о остваривању развојног плана школе;

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;

5) сарађује са органима јединицелокалне самоуправе,организацијама и удружењима;

6) организује педагошко-инструктивни увид и надзор и прати квалитет образовно-васпитног рада и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;

7) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника;

8) предузима мере у случајевима повреда забрана прописаних Законом и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;

9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;

10) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља, стручних органа и школског одбора о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа;

11) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете;

12) сазива и руководи седницама наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;

13) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;

14) сарађује са родитељима ученика, органима јединице локалне самоуправе и другим организацијама и удружењима;

15) редовно подноси извештаје о свом раду и раду школе школском одбору, најмање два пута годишње.

16) доноси правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;

17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом и посебним законом.

            У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га наставник, васпитач и стручни сарадник у установи на основу овлашћењадиректора,односно органа управљања, у складу са законом.

Члан 50

Дужност директора школе престаје истеком мандата.

Пре истека мандата дужност директора престаје на лични захтев, стицањем услова за мировање радног односа, престанком радног односа и разрешењем.

Одлуку о престанку дужности директора доноси школски одбор из разлога и по поступку прописаним Законом.

Савет родитеља

Члан 51

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља.

            У  Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

            Савет родитеља:

1.предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;

2.предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;

3.предлажемере за осигурање квалитета и унапреивање образовно-васпитног рада;

4.учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

5.разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7.предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9.учествује упоступку прописивања мера из члана  42. Закона;

10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије,односно програменаставеу природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11. разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој седници, јавним гласањем, приликом верификације мандата изабраних чланова. Изабрани су кандидати за које се изјаснила већина од укупног броја чланова савета родитеља.

Председник и заменик председника бирају се за сваку школску годину

 

 Стручни органи, тимови и педагошки колегијум установе

Члан 52

Стручни органи школе су: наставничко веће, одељенско веће, стручно веће за разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и други стручни активи и тимови.

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници. .

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања.

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује школски одбор.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.

Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма илипројекта.Тим могу да чине представницизапослених, родитеља,јединице локалне самоуправе, односно стручњаказа поједина питања.

Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум, као и стручни сарадник.

 Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљења у вези са пословима директора из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) Закона. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора, а одељенским већем одељенски старешина.

Школа може да има и педагошког  асистента који учествује у раду наставничког већа, одељенског већа и стручног већа за разредну наставу, без права одлучивања.

Уколико у школи образовање стичу ученици са сметњама у развоју, директор образује стручни тим за инклузивно образовање. Задаци и надлежност стручног тима за инклузивно образовање уређени су чланом 77. Закона.

Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.

Надлежности стручних органа, тимова педагошког колегијума

Члан 53

Стручни органи ,тимови и педагошки колегијум;  старају се о осигурању и унапређењу квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика, предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима и решавају сва друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Наставничко веће

Члан 54

Наставничко веће предлаже представника запослених у школски одбор, тајним гласањем, а предложеним се сматрају она три кандидата која добију највећи број гласова присутних чланова наставничког већа.

У случају када наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора школе, гласање је тајно.

Начин рада, доношења одлука, вођење записника на седницама и сва друга питања од значаја за рад наставничког већа, уређују се пословником о раду.

Члан 55

Када наставничко веће решава о питању о коме се претходно изјаснио савет родитеља, потребно је председнику савета родитеља омогућити присуство на седници.

Члан 56

Наставничко веће:

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању;

2) учествује у организацији образовно-васпитног рада;

3) разрађује и реализује наставни план;

4) доноси распоред часова наставе;

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;

6) предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању појединих задатака и одељенска старешинства;

7) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе;

8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада школе;

9) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности;

10) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи;

11) утврђује календар школских такмичења;

12) разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника;

13) разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника.

План и програм рада наставничког већа је саставни део годишњег плана рада школе.

Стручно веће за разредну наставу

Члан 57

Стручно веће за разредну наставу организује и прати извођење образовно-васпитног рада у првом циклусу образовања.

Стручно веће за разредну наставу ради у седницама које сазива и њима руководи један од наставника који изводе разреду наставу и кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења.

Стручно веће за разредну наставу утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма образовања у првом циклусу образовања.

Члан 58

Стручно веће за разредну наставу:

1) припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета у првом циклусу образовања;

2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава;

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања;

4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;

5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну;

6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење;

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност.

За рад стручног већа за разредну наставу и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац стручног већа.

О раду стручног већа за разредну наставу руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.

Одељенско веће

Члан 59

Одељенско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра друга питања од интереса за одређено одељење.

Одељенско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељенски старешина.

Одељенски старешина води записник о раду одељенског већа.

Члан 60

Одељенско веће:

1) усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника;

2) на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу укупних резултата рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања;

3) разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад ученика и предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању;

4) сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака;

5) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика;

6) одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на такмичењима;

7) похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере;

8) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе.

За рад одељенског већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац већа.

О раду одељенског већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.

Стручна већа за област предмета

Члан 61

Састав стручног већа за област предмета утврђује наставничко веће, а његовим радом руководи један од наставника кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења.

Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма образовања.

Члан 62

У школи постоје стручна већа за:

1) стручно веће наставника разредне наставе ;

2)стручно веће наставника природних група предмета;   

3) стручно веће наставника друштвене групе предмета;

4) стручно веће наставника групе уметничких предмета;

Члан 63

Стручно веће:

1) припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета;

2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава;

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника;

4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;

5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну;

6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење;

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност.

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац стручног већа кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења.

О раду стручног већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег програма рада и приликом разматрања резултата рада.

Стручни активи

Члан 64

Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана школе за период од три до пет година и доставља га школском одбору на усвајање, и прати његово остваривање.

Члан 65

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника које именује наставничко веће.

Стручни актив за развој школског програма има председника кога сваке године одреди наставничко веће на основу плана задужења.

Члан 66

Председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног актива за развој школског програма, представник стручних сарадника и председници стручних већа за област предмета чине педагошки колегијум.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора школе из области:

1) планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе;

2) старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

3) старања о остваривању развојног плана школе;

4) организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;

5) планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања наставника и стручних сарадника;

6) сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник.

Члан 67

Стручни органи доносе одлуке јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.

Одељенски старешина

Члан 68

Свако одељење у школи има одељенског старешину, који је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.

Одељенски старешина:

1) обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и усклађује њихов рад;

2) остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње;

3) разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика;

4) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима;

5) сазива родитељске састанке и руководи њима;

6) прати остваривање наставног плана и програма у одељењу, и посебно прати оцењивање ученика;

7) прати похађање наставе ученика и правда изостанке;

8) изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности;

9) води школску евиденцију;

10) потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства;

11) руководи радом одељенског већа, потписује његове одлуке и води записник;

12) предлаже одељенском већу оцене из владања;

13) упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање радних обавеза;

14) износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе;

15) стара се о остваривању ваннаставних активности;

16) обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење;

17) учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама;

18) обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене;

19) обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком директора школе дати у надлежност.

Одељенски старешина је у обавези да на почетку школске године уради оперативни план рада одељења, који обухвата целокупан рад у току школске године, и преда га директору школе, коме подноси и извештај о свом раду, најмање два пута у току полугодишта .

Секретар школе

Члан 69

Управне и нормативно-правне  и друге правне послове у установи обавља секретар.

Послове секретара може даобавља дипломирани правник-мастер или дипломирани правник, који јестекао високообразовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за секретара.

 

Ученици

Упис у школу

Члан 70

Упис ученика услови за упис, време уписа, обавеза родитеља у вези са уписом и похађање наставе, прелазак ученика из једне у другу школу, престанак обавезе похађања наставе, ослобађање ученика од обавезе савлађивања програма физичког васпитања, врши се у складу са законом и подзаконским актима.

Члан 71

            Ученици једног одељења школе образују одељенску заједницу.

Члан 72

У I разред школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Упис деце у I разред врши се у периоду од 1. априла до ______.  текуће за наредну школску годину.

Уз документацију потребну за упис (извод из матичне књиге рођених и пријаву боравка родитеља или детета), родитељ доставља доказ о здравственом прегледу детета, издат од стране надлежног лекара.

Испитивање детета уписаног у школу врши психолог и педагог школе, на матерњем језику детета, применом стандардних поступака препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Члан 73

Упис у I разред деце која до почетка школске године имају шест до шест и по година врши се након провере спремности за полазак у школу, у складу са законом.

У I разред школе може да се упише и дете старије од седам и по година, у складу са законом.

Оцењивање

Члан 74

Оцењивање ученика је саставни део образовно-васпитног рада школе и врши се у складу са законом и важећим подзаконским актом којим се уређује оцењивање ученика основне школе.

Oцењивањем се процењује оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у савлађивању школског програма.

Оцењивање је јавно и свака оцена ученику мора да буде одмах образложена.

Успех ученика оцењује се из свих наставних предмета и из владања. Оцена може бити бројчана и описна. Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта, у складу са Законом.

Члан 75

Ученик, његов родитељ односно старатељ има право да поднесе приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит, у складу са Законом.

Права ученика

Члан 76

Ученик има право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6) информације о његовим правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа школе,у складу саовими посебним законом;

8);слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;  

9)подношење приговора ижалбе наоцену и на остваривање других права по основу образовања;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

11) остваривање свих права ученика, право на заштиту и право на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом;

Обавезе ученика

Члан 77

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;

3) савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом и прати сопствени напредак;

4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

7) благовремено правда изостанке у складу са Законом и Законом о основном образовању (имајући у виду старост ученика и узимајући у обзир све механизме васпитног и психолошко-педагошког рада у школи);

8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија, као и животну средину и понаша се у складу са правилима еколошке етике;

9)  стара се  о личној уредности и пристојном изгледу;

10) доноси уџбенике, прибор, опрему и друга средства неопходна за рад на часовима;

11)  не понаша се недолично према наставницима и другим радницима школе, ученицима и родитељима ученика у школи и ван ње;

12) уредно и благовремено обавештава родитеље о свом учењу и владању, оценама, порукама одељенског старешине и других наставника;

13) извршава послове које му даје одељенски старешина, наставници и органи школе.

(Школа прописује правила понашања и она су обавезна за све ученике)

Члан 78

У последња два разреда школе може да се организује ученички парламент, у саставу и са надлежностима прописаним Законом .

Ученички  парламент на крају сваке  школске године доставља извештај о свом раду  школском одбору и савету родитеља школе.

Похваљивање и награђивање ученика

Члан 79

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним активностима.

Члан 80

Похвале могу бити за:

1) одличан успех и примерно владање;

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;

3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима;

4) "Ученика генерације"; 

Похвале из става 1. тач. 4)  овог члана додељују се ученицима завршног разреда.

Похвале се додељују на крају наставне године и могу бити писмене и усмене.

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима.

Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија за остварене резултате у раду, учењу, понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе, на крају класификационих периода или на крају првог полугодишта и уписују се у ђачку књижицу.

Члан 81

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима.

Члан 82

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда под условима:

1) да је од првог до завршног разреда постигао одличан општи успех из свих наставних предмета и примерно владање;

2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;

3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу друговима;

4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима школе, као и према родитељима других ученика.

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени.

Похвала се додељује једном ученику, а изутетно, на основу одлуке Наставничког већа,ученици генерација могу бити и два ученика,у складу са Правилником о похваљивању и награђивању ученика Основне школе „Херој Срба“.

Члан 83

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признања за освојено место на такмичењима које је школа организовала или у њима учествовала.

Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења и књига, а у изузетним случајевима и у новчаним износима.

Награде се могу додељивати појединим ученицима или групи ученика, као и одељенској заједници, на крају наставне године.

Награде додељује наставничко веће, на предлог стручних органа, а школски одбор одобрава средства за доделу награда.

Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме, реквизита и слично.

Предлог за доделу награда и похвала даје одељенски старешина на основу мишљења одељенског већа, или стручног актива, односно на предлог органа или организације у којој се остварује програм практичне наставе, односно праксе.

Члан 84

У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успех, односно диплому за успех из појединих наставних предмета и области.

Врсте диплома, начин и услове за њихово додељивање прописује министар.

Члан 85

Брже  напредовање ученика

            Ученик који се истиче знањм испособностима може да заврши школу у року краћем од осам година.

            У току једне школске године ученик може да заврши два разреда.

            Наставничко веће утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика.

            Услове и поступак напредовања ученика прописује министар.

Члан 86

Ослобађање од наставе

            Ученик може бити привремено или за одређену школску годину ослобођен наставе физичког васпитања у целини или делимично.

            Наставничко веће доноси   одлуку о ослобађању ученика од физичког васпитања на основу предлога изабраног лекара.

Члан 87

Превоз и исхрана

            Ученик који је настањен на удаљености  већој од четири километара од седишта школе има право на бесплатан превоз.

            Ученик коме је на основу захтева родитеља, односно  старатеља омогућено да похађа школу ван подручја коме припада има право на бесплатан превоз само у оквиру школског подручја у којем има пребивалиште.

            Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на бесплатан превоз без обзира на удаљеност   његовог преебивалишта од школе.

            Школа у оквиру школског објекта , у сарадњи са саветом родитеља школе, организује исхрану за ученике.

Одговорност ученика

Члан 88

Са учеником који врши повреду понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља, појача васпитни рад активностима у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

Васпитно-дисциплински поступак је хитан, покреће се закључком директора, најкасније у року од 30 дана, окончава се решењем и спроводи у складу са Законом и правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика.

Члан 89

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим статутом, тежу повреду обавезе прописану Законом и посебним законом и за повреду забране прописане чл. 44. и 45. Закона.

За повреду обавеза ученик може да одговара дисциплински, а материјалну штету, учињену намерно или крајњом непажњом, надокнађује његов родитељ, односно старатељ.

Члан 90

За повреду обавезе ученику се може изрећи васпитна и васпитно-дисциплинска мера у складу са законом.

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера се изричу у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Повреде обавеза ученика могу бити лакше и теже.

Члан 91

Лакше повреде обавеза ученика су:

 

 1. 1.Неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада до двадесет пет -  25 часова у току школске године
 2. 2.Нередовност похађања наставе
 3. 3.Неблаговремено правдање изостајања из школе
 4. 4.Напуштање часа без одобрења наставника
 5. 5.Недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у школи
 6. 6.Небрига о личној хигијени и уредности, хигијени школских просторија у којима се врши образовно-васпитна делатност
 7. 7.Недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита као и на другим облицима ОВ рада у оквиру спортских, културних и других активности
 8. 8.Непоседовање опреме и прибора предвиђеног за час
 9. 9.Нечување од оштећења школске имовине, унутар школских просторија, имовине других организација за време посета или извођења дела програма ОВ рада ван школе
 10. 10.Задржавање у ходницима школе
 11. 11.Ученик у својству  рeдара, не припреми средства и услове за рад
 12. 12.Ученик у својству редара  не обавештава наставнике о одсуству ученика са наставе
 13. 13.Непријављивање оштећења школске имовине и  непријављивање уочених недостатака предметном наставнику на почетку часа
 14. 14.Нарушавање и непоштовање правила из Кодекса понашања ученика у школи
 15. 15.Учестало кашњење на часове
 16. 16.Необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношења порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника

Члан 92

Теже повреде обавеза ученика су прописане Законом.

Члан 93

За лакшу повреду обавеза ученика изричу се следеће васпитне мере:

1) опомена;

2) укор одељенског старешине;

3) укор одељенског већа.

За лакше повреде обавеза ученика не води се васпитно-дисциплински поступак.

Члан 94

За тежу повреду обавеза ученика изриче се:

1) укор директора;

2) укор наставничког већа;

Ученик не може бити искључен из школе.

За учињену повреду обавеза ученику се може изрећи само једна васпитно-дисциплинска мера.

Члан 95

За учињену повреду забране из чл. 44. и 45. Закона изриче се мера премештаја ученика од петог до осмог разреда у другу школу, на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази.

Члан 96

Мере из чл. 94. и  95. овог статута изричу се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Члан 97

Школа је у обавези да пре изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера претходно предузме неопходне активности из члана 88. овог статута и не може их изрећи уколико ове активности нису претходно предузете.

Уколико предузете мере доведу до позитивне промене у понашању ученика, школа ће обуставити васпитно-дисциплински поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. Закона озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Члан 98

На изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 44. и 45. Закона, ученик или његов родитељ има право да поднесе жалбу школском одбору у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана достављања. Жалба на изречену васпитно-дисциплинску меру одлаже извршење решења.

Члан 99

Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.

Члан 100

Ученик, односно његов родитељ који сматра да су повређена његова права утврђена овим статутом и законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, ако је повређена забрана из чл. 44. и 45. Закона, или право из члана 76. овог статута, што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права, по поступку прописаном Законом

IX Запослени у школи

Члан 101

У школи раде наставници, стручни сарадник, директор,  секретар и помоћно-техничко особље.

Школа може да у образовно-васпитном раду ангажује педагошког асистента који пружа додатну подршку и помоћ ученицима, у складу са њиховим потребама и помоћ наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.

Број и структура запослених у школи уређује се правилником о организацији и систематизацији послова, у складу са законом и подзаконским актом.

Услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, стручно усавршавање и одговорност запослених уређује се посебним актима школе, у складу са Законом, Правилником о раду (Појединачним колективним уговором), Правилником о организацији и систематизацији послова и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

Запослени у школи остварују своја права и заштиту права у складу са законом, колективним уговором и општим актима школе.

Члан 102

Задатак наставника је да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.

Задатак стручног сарадника је да својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитељима, да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку наставницима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са принципима, циљевима и стандардима постигнућа, помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова и помоћ ученицима, наставницима и родитељима по питањима од значаја за образовање и васпитање.

Члан 103

Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.

Послове секретара може да обавља дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за секретара.

Заснивање и престанак радног односа

Члан 104

Лице може бити примљено у радни однос у школи под условима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, није кажњавано за кривично дело у складу са законом и да има држављанство Републике Србије.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног однос утврди да не испуњава прописане услове или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.

Послове наставника и стручног сарадника може да обавља приправник или приправник - стажиста, у складу са чл. 123. и 124. Закона.

Наставник и стручни сарадник, са лиценцом или без лиценце дужан је да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са законом и на начин и по програму који прописује министар.

Члан 105

Пријем у радни однос врши се путем конкурса или споразумом о преузимању, у складу са Законом и посебним колективним уговором.

Радни однос се заснива на неодређено, или одређено време, у складу са законом.

Школа може да уговори пробни рад са наставником или стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време, или у радни однос на одређено време дуже од годину дана, у складу са Законом. Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се радна места за која се уговара пробни рад.

Члан 106

Наставници и стручни сарадници имају норму свих облика непосредног рада са децом и других облика рада у складу са Законом и одговарајућим подзаконским актом, који прописује министар.

Члан 107

Радни однос запосленог у школи престаје у складу са законом, на основу решења директора.

Члан 108

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на приговор школском одбору, у року од осам дана од дана достављања решења директора.

Школски одбор дужан је да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана достављања решења.

Ако школски одбор не одлучи по приговору или запослени није задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана истека рока за доношење одлуке, односно дана достављања одлуке.

Одговорност запосленог и дисциплински поступак

Члан 109

Запослени може да одговара за:

1) лакшу повреду радне обавезе утврђену овим статутом;

2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом;

3) повреду забране прописану Законом и

4) материјалну штету коју нанесе школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Члан 110

Лакше повреде радних обавеза су:

1. неблаговремени долазак на посао и одлазак с посла пре истека радног времена или неоправдано или недозвољено напуштање радног места у току радног времена,

2. неоправдан изостанак с посла до два радна дана,

3. неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености доласка на посао директору школе;

4. неоправдано неодржавање појединих часова наставе и других облика образовно-васпитног рада,

5. неуредно вођење педагошке документације и евиденције,

6. непријављивање или неблаговремено пријављивање кварова на наставним средствима, апаратима, инсталацијама и другим средствима,

7. одбијање сарадње са другим радницима школе и непреношење радних искуства на друге млађе раднике и приправнике,

8. неуљудно или недолично понашање према другим запосленим, родитељима, ометање других запослених у раду,

9. обављање приватног посла за време рада,

10. необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду.

11. прикривање материјалне штете,

12. остваривање пословне комуникације са свим запосленима по питању важности

14. неблаговремо пријављивање ученика који непохађају или нередовно похађају наставу од стране разредних старешина (рок за пријаву је 15. дана од дана престанка редовног похађања наставе у школи);

15. неоправдано одсуствовање са наставничког већа, одељенског већа и других састанака који се организују у школи;

16. непридржавање одредаба закона и општих аката школе.

Члан 111

Теже повреде радне обавезе прописане су Законом.

Члан 112

Директор школе покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог.

Дисциплински поступак покреће се закључком на који приговор није допуштен, а који садржи податке о запосленом, опис повреде забране, односно радне обавезе, време, место и начин извршења и доказе који указују на извршење повреде.

На остала питања вођења дисциплинског поступка сходно се примењују правила управниг поступка.  

За лакше повреде из члана 102. овог статута може се изрећи новчана казна у висини од 20 одсто од једномесечног износа плате за месец у коме је одлука донета.

Запосленом који изврши повреду забране прописане чл. 44. до 46. Закона престаје радни однос када одлука директора о утврђеној повреди постане коначна и одузима се лиценца.

За повреду радне обавезе из члана 141. став.1. тачка 1)  до 7) овог закона изриче се мера престанка радног односа и лиценца се суспендује на шест месеци.

Мера престанка радног односа изриче се запосленом и за повреду радне обавезе из члана 141. тачка 8) до 17) овог закона,ако је учињена умишљајем или из свесног нехата и ако нису утврђене олакшавајуће околности за запосленог.

Новчана казна изриче се у висини од 20до 35одсто од плате исплаћене за месец у коме је  одлука донета, у трајању од три до шест месеци.

Покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање мера, застарелост вођења поступка и сва друга питања којима се уређује дисциплинска одговорност запослених, уређују се Правилником о дисциплинској одговорности запослених за повреду радних обавеза.

Члан 113

Лиценца се суспендује на шест месеци наставнику и стручном сараднику коме је престао радни однос због изречене мере за извршену повреду радне обавезе из  члана 141. Тач. 1) од7) закона. Суспензија тече  почев од наредног дана од дана престанка радног односа.

За времедок траје суспензија наставник и стручни сарадник нема право да  ради  у установи.

Из закона

Пословна тајна

Члан 114

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим статутом и другим општим актима школе, чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању школе и штетило интересима и пословном угледу школе, ако законом није другачије одређено.

Исправе и податке који су утврђени као пословна тајна могу правно заинтересованим лицима саопштити директор школе или лице кога он овласти.

Члан 115

Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном сматрају се:

1) подаци о мерама и начину поступања за случај ванредних околности;

2) план физичког и техничког обезбеђења имовине и објекта школе;

3) други подаци и исправе које пословном тајном прогласи школски одбор.

Члан 116

Професионалном тајном сматрају се лични подаци из живота запослених и ученика, подаци из молби грађана и родитеља ученика, чије би саопштавање и објављивање могло нанети моралну и материјалну штету запосленом, ученику, родитељима ученика и трећим лицима.

Члан 117

Запослени који користи исправе и документа која представљају пословну или професионалну тајну дужан је да их користи само у просторијама школе и да их чува на начин који онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица.

Пословну и професионалну тајну дужни су да чувају сви запослени који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра тајним. Дужност чувања пословне и професионалне тајне траје и по престанку радног односа.

Општим актом школе може се детаљније утврдити чување, обезбеђивање и промет докумената и података који представљају пословну или професионалну тајну.

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ УЧЕНИКА, РОДИТЕЊА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

                                                                      Члан 118

Ученици ,  родитељи ученика и запослени имају право на благовремено и потпуно обавештавање о свим питањима важним за рад Школе и за остваривање њихових права, обавеза и одговорности.

Члан 119

            Рад органа школе је јаван.

            Јавности нису доступни подаци чијим би се откривањем повредила обавеза чувања тајне.

            Јавност у раду органа Школе може се искључити у случајевима утврђеним Законом о општем управном поступку.

            Одлуку о искључењу јавности доноси орган Школе о чијем раду је реч, на предлог члана тог органа или на предлог лица које има правни интерес за искључење јавности.

            О искључењу јавности доноси се закључак,  који мора бити образложен.

Члан 120

            Ради потпуног и благовременог обавештавања ученика, њихових родитеља и запослених, сви акти школског одбора, директора, наставничког већа, савета родитеља  и ученичког парламента, објављују се на огласној табли Школе у року од три дана од дана одржавања седнице, ако из природе тих аката не произилази да је то потребно учинити у краћем року.

            Акти из става 1. овог члана треба да стоје на огласној табли Школе најмање 8. дана.

            О осталим облицима обавештавања ученика, њихових родитеља и запослених одлучује директор, у складу са својом проценом.

ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ

Члан 121

            Опште акте школе, доноси школски одбор, осим општих аката чије је доношење законом или Статутом стављено у надлежност других органа.

            О благовременом доношењу општег акта води рачуна секретар и с тим циљем се образложеном писменом иницијативом обраћа органу надлежном за доношење општег акта.

            Орган надлежан за доношење општег акта може покренути поступак доношења таквог акта и по сопственој иницијативи.

            Иницијативу из става 1. овог члана могу да покрену и:

            1. директор;

            2.синдикат;

            3.председник или члан школског одбора;

            4.наставничко веће;

            5.ученички парламент

Члан 122

            Орган надлежан за доношење општег акта обавезан је да у најкраћем могућем року размотри иницијативу и о овом ставу , без одлагања,  у писменом облику обавести покретача.

Члан 123

            Ако иницијатива за доношење општег акта буде прихваћена, секретар израђује нацрт општег акта у року који му одреди орган надлежан за доношење тог акта.

            Нацрт развојног плана Школе израђује стручни актив за развојно планирање, а нацрт школског програма израђује стручни актив за развојно планирање, а нацрт школског програма израђује стручни актив за развој школског програма.

            На основу достављеног нацрта, орган надлежан за доношење општег акта утврђује предлог тог акта и о том предлогу доноси одлуку.

Члан 124.

            Утврђивање предлога и доношење одлуке о предлогу општег акта чије је доношење у надлежности школског одбора спроводи се по поступку за доношење одлука тог органа, утврђеном у Пословнику о раду школског одбора.

Утврђивање предлога и доношење одлуке о предлогу општег акта чије је доношење у надлежности другог органа Школе спроводи се по поступку утврђеном одредбама општег акта које уређују доношење одлука тог органа.

                                                                     Члан 125

Поступак доношења општег акта примењује се и на доношење измена или допуна општег акта.

                                                                      Члан 126.

Општи акти Школе не смеју бити у супротности с потврђеним међународним уговорима, Уставом, законом, подзаконским актом, колективним уговором нити са Статутом.

                                                                      Члан 127

Аутентично тумачење општих аката  даје орган који  их је донео и такво тумачење је саставни део општег акта на који се односи.

                                                        СРЕДСТВА  ШКОЛЕ

                                                                               Члан 128

            Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која стекне Школа, у државној су својини и користе се за обављање њене делатности.

                                                                                Члан 129

            Средства за рад Школе обезбеђују се из буџета Републике Србије и из буџета града Смедерева, у складу са Законом  о основама система образовања и васпитања.

Члан 130

            Ради остваривања вишег стандарда од утврђеног педагошког стандарда у области основног образовања, Школа може да стиче средства:

1. учешћем родитеља ученика;

2.учешћем града Смедерева;

3.учешћем спонзора или донатора;

Средства из става 1. овог члана користе се за побољшање стандарда образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма који нису делатност Школе, за исхрану и помоћ ученицима.

                                                                     Члан 131

Школа је у располагању средствима која користи ограничена посебним законским одредбама.

X Прелазне и завршне одредбе

Члан 132

Статут школе се објављује на огласној табли школе и  сајту школе   или се на други начин чини доступним свим запосленим у школи.

Измене и допуне статута врше се на начин и по поступку прописаним за његово доношење.

Члан 133

            Школа је обавезна да своје опште акте донете пре ступања на снагу Статута усагласи са  Статутом у року од шест месеци од његовог ступања на снагу.

            До ступања на снагу општих аката усаглашених са Статутом, а најкасније до истека рока из става 1. овог члана, примењиваће се општи акти донети пре ступања на снагу Статута, ако нису у супротности с његовим одредбама.

На сва питања која нису уређена овим статутом, примењиваће се непосредно одредбе Закона о основном образовању, Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о раду, колективних уговора и других прописа који уређују ову област.

Члан 134

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.

                                                                       Члан 135

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут школе усвојен на седници школског одбора дел. бр. 1202/22.09.2011. године.

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

________________________________

Првослав Марковић

 

Статут је заведен под деловодним бројем  1597 објављен је на огласној табли Школе дана 17.12.2013. године, а ступио на снагу дана 25.12.2013.године.

 

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

_____________________

Наташа Величковић

 

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 10 februar 2014 08:49  

Претрага