ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ СРБА“

Осипаоница

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Пословник о раду Школског одбора

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 57. став 1.  тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/2011 и 55/2013) и члана 12 Статута, школски одбор Основне школе “Херој Срба” у Осипаоници, на седници одржаној 16.12.2013. године донео је

 

 

 

П О С Л О В Н И К  

О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим Пословником ближе се уређује организација и рад Школског  одбора Основне школе „Херој Срба“ у Осипаоници  (у даљем тексту: Школски одбор) а нарочито : припремање седнице уређују се начин рада и одлучивања школског одбора (у даљем тексту: Одбор).

 

Члан 2.

 

Одбор ради на седницама које се одржавају у згради Школе, у просторији коју одреди председник Одбора (у даљем тексту: председник).

Поред позваних лица, седници Одбора могу да присуствују и друга лица, по одобрењу председника.

 

Члан 3.

 

Одбор представља и заступа председник.

Председник:

1) саставља предлог дневног реда и обавља друге радње припремања седнице Одбора;

2) сазива седнице и руководи радом на седницама;

3) учествује у дискусијама и на други начин доприноси проналажењу најбољег решења по свакој тачки дневног реда;

4) предузима мере за одржавање несметаног тока седнице;

5) потписује записнике, одлуке и друге акте Одбора;

6) прати и предузима мере за извршење аката Одбора;

7) обавља друге послове у складу са Пословником.

 

Члан 4.

 

Председник и заменик председника бирају се на првој седници Одбора у новом сазиву (у даљем тексту: конститутивна седница).

Конститутивну седницу сазива и руководи радом на тој седници до избора председника члан Одбора који је први на списку чланова Одбора у решењу о имено­вању Одбора.

На конститутивној седници сваком члану Одбора уручују се Статут и други општи акти Школе.

Рад конститутивне седнице почиње констатовањем да је именован нови сазив Одбора и читањем решења о именовању.

 

Члан 5.

 

Одбор бира заменика председника из реда чланова Одбора.

Кандидате за председника и заменика председника има право да предложи сваки члан Одбора.

О кандидатима се гласа оним редом којим су предложени.

 

Члан 6.

 

Председник и заменик председника врше те функције до краја мандата Одбора.

Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата на лични захтев.

Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата и на предлог члана Одбора, ако не обавља ваљано послове из своје надлежности.

Одлуку о разрешењу доноси Одбор и на истој седници бира новог председника или заменика председника.

 

Члан 7.

 

Заменик председника обавља послове из надлежности председника у случају његове спречености.

Ако су и председник и заменик председника спречени да обављају послове из надлежности председника, председник или заменик председника одређују једног члана Одбора да обавља те послове.

 

Члан 8.

 

Члан Одбора има следеће обавезе:

1) да редовно и на време долази на седнице;

2) да са седнице изостане само ако је оправдано спречен и да о спречености и разлогу спречености обавести без одлагања председника, директора Школе (у даљем тексту: директор) или секретара Школе (у даљем тексту: секретар);

3) да се не удаљава са седнице без одобрења председника;

4) да савесно учествује у раду на седници;

5) да не омета рад на седници;

6) да поступа по налозима председника;

7) __________________________________.

 

Члан 9.

 

Повреда одредаба Пословника може бити  разлог за престанак чланства у Одбору пре истека мандата, у складу са чланом 55. став 3. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања.

Одлуку о подношењу предлога  Скупштини Града Смедерева за разрешење доноси Одбор, на предлог председника, заменика председника или члана Одбора.

 

 

II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ ОДБОРА

 

1. Сазивање седнице

 

Члан 10.

 

 Председник припрема седницу Школског одбора и сазива је по сопственој иницијативи, на захтев директора школе и  на захтев најмање 3 члана  Школског одбора.

У случају његове спречености седницу сазива и њоме председава његов заменик.

            О иницијативи о сазивању седнице одлучује председник и о свом ставу обавештава предлагача и директора школе одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема предлога.

 

Члан 11.

 

Седници Одбора обавезно присуствују директор  и секретар.

Изузетно, Одбор може одлучити да се седница одржи и у случају одсуства се­кре­тара, ако процени да његово присуство није неопходно.

 

Члан 12.

 

На седницу Одбора обавезно се позива представник синдиката у Школи (у даљем тексту: представник синдиката).

Представнику синдиката уз позив се доставља дневни ред и материјал за рад на седници.

Представник синдиката има право да учествује у раду на седници, без права одлучивања.

Седница се може одржати и без присуства представника синдиката уколико је уредно позван па се позиву није одазвао.

 

Члан 13.

 

На седницу Одбора обавезно се позивају два представника ученичког парла­мента Школе (у даљем тексту: представници ученичког парламента).

Представницима ученичког парламента уз позив се доставља дневни ред и материјал за рад на седници.

Представници ученичког парламента имају право да учествују у раду на седни­ци, без права одлучивања.

Седница се може одржати и без присуства представника ученичког парламента уколико су уредно позвани па се позиву нису одазвали.

 

Члан 14.

 

У пословима око припремања и сазивања седнице и у пословима око изврша­вања одлука Одбора председнику помажу директор и секретар, а, по потреби и други запослени у Школи.

                                                      

                                                       Члан 15.

 

 

У предлог дневног реда Школског одбора могу се уврстити само питања из надлежности Школског одбора прописаних Законом и Статутом школе.

 

Члан 16.

 

Седница Одбора се сазива достављањем писменог позива члановима  Одбора и другим лицима чије је присуство потребно.

Позив се доставља лично или путем поште, препорученом пошиљком.

Позив на седницу обавезно садржи време и место одржавања седнице и предлог дневног реда.

У прилогу позива на седницу доставља се потребан писмени материјал.

Позив се доставља најкасније 3. дана пре дана одређеног за одржавање седни­це, осим у хитним случајевима, када се тај рок не мора поштовати.

У нарочито хитним случајевима седница се може заказати и телефоном,  при чему се такође не мора поштовати рок из става 5. овог члана.

 

 

2. Ток седнице

 

Члан 17.

 

Председник отвара седницу пошто утврди да је  присутно више од половине чланова Одбора, директор, секретар и остала лица чије је присуство неопходно.

 

Члан 18.

 

После отварања седнице, председник ће позвати чланове Одбора, представника синдиката и представнике ученичког парламента да предложе измене и/или допуне предлога дневног реда и о њиховим предлозима ће се посебно гласати.

После утврђивања коначног предлога дневног реда, доноси се одлука  о усваја­њу дневног реда.

 

Члан 19.

 

После усвајања дневног реда, председник отвара дискусију по свакој тачки днев­ног реда појединачно.

 

Члан 20.

 

Право да учествују у дискусији имају сви чланови Одбора, представник синдиката и представници  ученичког парламента.

Право да учествују у дискусији, по одобрењу председника, имају и директор, помоћник директора, секретар и друга позвана лица.

Дискутанти су обавезни да приликом дискусија расправљају, по правилу, само о питањима која су од непосредног значаја  за доношење одлуке по тачки дневног реда о којој се расправља.

 

Члан 21.

 

Поред питања у вези с тачкама дневног реда, дискутант може да говори и о повреди Пословника.

 

Члан 22.

 

Дискусије треба да буду што краће и јасније.

Дискутант има право да у дискусији изрази своје мишљење, став и/или уверење, али је обавезан да то учини у пристојном облику.

 

Члан 23.

 

Одбор може одлучити да се ограничи број дискусија једног дискутанта по једној тачки дневног реда и/или да се ограничи трајање дискусија.

 

Члан 24.

 

Сваки дискутант има право на реплику, ако је у нечијој дискусији поменут а сматра да тврдње у тој дискусији треба  исправити или допунити.

 

Члан 25.

 

Председник даје и одузима реч дискутантима, водећи рачуна о редоследу пријављивања, а после дискусија предлаже доношење одлуке по тој тачки.

 

3. Одржавање реда на седници

 

Члан 26.

 

О одржавању реда на седници стара се председник.

 

Члан 27.

 

Председник ће опоменути члана Одбора или друго присутно лице које и после одузимања речи наставља да говори, као и лице које се непристојно понаша и/или на други начин омета рад на седници.

 

Члан 28.

 

Ако опоменуто лице и даље наставља да омета рад на седници, на предлог председника или члана Одбора Одбор ће донети одлуку о његовом удаљењу са седнице.

Лице на које се одлука о удаљењу односи обавезно је да одмах по изрицању мере удаљења напусти просторију у којој се седница одржава.

Мера удаљења односи се само на седницу Одбора на којој је изречена.

 

4. Одлучивање

 

Члан 29.

            Након закључења расправе, односно констатације да расправе није било, прелази се на одлучивање путем гласања.

Одбор доноси две врсте одлука:

1) одлуке по тачкама дневног реда;

2) закључке.

 

Члан 30.

 

Одлука по тачки дневног реда треба да садржи:

1) јасан и потпун одговор на питање које садржи тачка дневног реда по којој је донета;

2) име и презиме, односно функцију лица одговорног за извршење одлуке;

3) начин извршења одлуке;

4) рок за извршење одлуке;

5) начин праћења извршења одлуке.

 

 

Члан 31.

 

Ако из било ког разлога нису испуњене све претпоставке за доношење одлуке по некој тачки дневног реда, председник ће предложити да се доношење одлуке по тој тачки дневног реда одложи за неку од следећих седница.

 

Члан 32.

 

Када одлучује о процедуралним питањима а не по тачки дневног  реда, Одбор доноси закључке.

Закључак има исте саставне делове као и одлука по тачки дневног реда.

Члан 33.

 

Поред доношења одлука и закључака, Одбор закључује уговор о раду са дирек­тором.

 

Члан 34.

 

Одлука Одбора је донета ако је за њено доношење гласала већина од  укупног броја његових чланова.

 

Члан 35.

 

Одлуке се доносе на предлог председника.

Чланови Одбора, по правилу, гласају јавно, подизањем руку, на позив председ­ника.

 

Члан 36.

 

Члан Одбора може гласати за или против доношења одлуке, а може остати и уздржан.

После гласања, председник пребројавањем гласова утврђује да ли је одлука донета.

 

Члан 37.

 

Одлуке се, по правилу, доносе гласањем о једном предлогу председника.

Ако се током дискусије по некој тачки дневног реда уобличи више предлога, председник ће све предлоге ставити на гласање, редом којим су изложени.

 

5. Посебне одредбе о доношењу одлуке о избору директора

 

Члан 38.

 

Одлука о избору директора доноси се тајним гласањем.

 

Члан 39.

 

За тајно гласање користе се гласачки листићи које потписује председник и који су оверени малим печатом Школе.

 

Члан 40.

 

Гласачки листић за избор директора има следећи облик:

 

Школски одбор Основне школе „Херој Срба“

            Број: _________

            Датум: ___________

            Место: _____________

 

Гласачки листић за избор директора школе, по конкурсу
расписаном у _______________, од ___________ године

 

Моја одлука је да за директора школе буде изабран кандидат чији је редни број заокружен:

1. ___________________________,

2. ___________________________,

3. ____________________________.

(Треба заокружити само један  редни број.)

 

Оверава председник школског одбора:

______________________________

 

Члан 41.

 

Кандидати се у гласачки листић уписују оним редоследом којим су дати у информацији комисије  за избор директора.

 

Члан 42.

 

Гласање спроводи председник, који јавно пребројава гласачке листиће и дели их осталим члановима Одбора.

Чланови Одбора гласају иза паравана, заокруживањем хемијском оловком редног броја испред имена и презимена кандидата за директора за којег су се одлучили, и листиће убацују у гласачку кутију која се налази испред председника.

Одмах после гласања, председник јавно пребројава гласове и објављује резултат гласања.

 

Члан 43.

 

За директора је изабран кандидат који је добио већину гласова од укупног броја чланова Одбора.

У случају да два или више кандидата имају једнак највећи број гласова, гласање се понавља све док један кандидат не стекне предност.

Гласачки листић и у случају поновног гласања садржи имена свих кандидата за директора.

 

6. Прекид и одлагање седнице

 

Члан 44.

 

Ако се мерама из Пословника не може одржати  ред на седници Одбора, председник ће донети одлуку да се седница прекине и утврдиће време њеног наставка.

Исту одлуку председник ће донети и ако у току седнице престане да постоји неки други услов за њено одржавање.

 

Члан 45.

 

Ако седници не присуствује потребан број чланова Одбора и/или остала лица чије је присуство неопходно, председник доноси одлуку да се седница одложи и  истовремено  утврђује дан и час када ће се одржати седница, водећи рачуна о року за доношење одлука по тачкама из предложеног дневног реда.

Исту одлуку председник ће донети и ако није испуњен неки други услов за одржавање седнице.

 

7. Записник са седнице

 

Члан 46.

 

О раду на седници Одбора води се записник.

Записник води члан Одбора који се именује на конситутивној седници, а може у његовом одсуству да води и секретар (у даљем тексту: записничар).

 

Члан 47.

 

Записник се води у свесци записника, за чије је чување одговоран записничар.

Када се свеска записника потроши, односно испуни, трајно се чува у архиви Школе.

 

Члан 48.

 

Прва тачка дневног реда сваке седнице Одбора је усвајање записника са претходне седнице.

Одлука којом се усваја записник са претходне седнице може садржати и исправке и допуне које треба унети у тај записник.

 

Члан 49.

 

Записник садржи основне податке о седници и раду на њој, и то:

1) место, дан и час почетка седнице;

2) имена присутних и чланова Одбора и других присутних лица;

3) имена одсутних чланова Одбора и других лица која се обавезно позивају на седницу и разлоге за њихов изостанак;

4) констатацију да постоје услови за одржавање седнице и да је седница отво­рена, односно констатацију да за одржавање седнице не постоје услови па се седница одлаже;

5) дневни ред седнице;

6) кратак приказ дискусија по свакој тачки дневног реда и имена  дискутаната;

7) изјаве које су унете на инсистирање појединих дискутаната;

8) податке о мерама изреченим са циљем да се одржи ред на седници и о лицима којима су мере изречене;

9) податке о одлучивању Одбора по свакој тачки дневног реда и о другим актима Одбора;

10) издвојена мишљења чланова Одбора поводом одлука по појединим тачкама дневног реда;

11) податак о прекиду седнице;

12) податак о часу завршетка седнице;

13) друге податке о седници, које председник сматра значајним.

 

Члан 50.

 

Председник одлучује о томе шта ће се унети у записник и записничару диктира текст који треба унети.

На захтев члана Одбора, представника синдиката, представника ученичког парламента, директора или секретара, у записник се уноси и садржај који се иначе не би унео у записник, под условом да је то у вези са неком од тачака дневног реда.

 

Члан 51.

 

Записник потписују председник и записничар.

 

Члан 52.

 

Извод из записника објављује се на огласној табли Школе .

 

 

III ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА АКАТА

 

Члан 53.

 

Школски одбор доноси  и утврђује предлоге општих аката у складу са Законом и Статутом школе.

Стручну обраду општих акатаврши секретар школе.

 

                                                      Члан 54.

 

Донете опште акте и друге одлуке као и записник са седнице Школског одбора, потписује председник Школског одбора, односно председавајући на седници на којој су донете одлуке односно акта.

О објављивању општег акта и његовом достављању заинтересованим субјектима стара се секретар школе.

IV КОМИСИЈЕ

 

 

Члан 55.

 

            Школски одбор може образовати комисије за обављање задатака одређених одлуком о њиховом образовању. На рад комисије сходно се примењују одредбе овог Пословника.

 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 53.

 

            На сва питања која нису уређена одредбама овог Пословника , преимењиваће се одредбе Закона и Статута школе.

 

Члан 54.

 

Даном ступања на снагу Пословника престаје да важи Пословник о раду школског одбора заведен под бројем 256 од 10.03.2010. године.

 

 

Члан 54.

 

Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

 

Председник школског одбора:

__________________________

                  Првослав Марковић

 

Пословник је заведен под деловодним бројем 1605 од 16.12.2013.године, објављен је на огласној табли Школе дана 17.12.2013.године, а ступио је на снагу дана 25.12.2013. године.

 

 

 

 

 

Секретар Школе:

_____________________

                                                                          Наташа Величковић

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 10 februar 2014 08:43  

Претрага