ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ СРБА“

Осипаоница

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta

Анекс школског развојног плана

El. pošta Štampa PDF

       

Основна школа „Херој Срба“ Осипаоница

 

 

 

 

 

 

Анекс школског развојног  плана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Децембар  2013.године

 

 

 

 

 

 

 

У складу са одредбама Закона о основном образовању и васпитању „ ( „ Службени гласник РС“ број 55/2013.) Школски одбор Основне школе „ Херој Срба“, са седишштем у Осипаоници,  на седници оржаној дана 16.12.2013. , донео је одлуку о усвајању Анекса школског развојног плана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржај

 

Mере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе

резултата ученика на завршном испиту;

 

Mере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и

разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка;

 

Mере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима,

наставницима и родитељима;

 

Mере превенције осипања ученика;

 

План припреме за завршни испит;

 

 План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;

 

 План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и

директора;

 

Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања

ученика;

 

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;

 

План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;

 

План сарадње и умрежавања са другим школама и установама;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

 

Мере унапређивања су јединствене за оба предмета који се полажу на завршном испиту, с обзиром на карактер самог испита, док специфичне стратегије припреме креирају, и по потреби мењају, предметни наставници српског језика и математике у сопственим плановима.

  • Формирање тима за припрему завршног испита.
  • Организовање припремне наставе из свих предмета који се полажу на завршном испиту
  • Истицање области (наставних тема) на редовним часовима и радити задатке из збирки за припрему завршног испита.
  • Организовање групног учења ван школе (бољи ученици подучавају слабије).
  • Набавка збирки за припрему завршног испита.
  • Организовање припремне наставе ван термина, у договору са предметним наставником.
  • Редовно похађање припремне  наставе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

 

Програм мера за унапређивање доступности образовања и васпитања има за циљ да унапреди живот и рад у нашој школи деци којој је потребна додтна подршка у учењу. У програму учествује наставно особње, ненаставно особње, управа школе, Ученички парламент, као и вршњаци ученика којима је птребна додатна подршка.

 

Програм садржи следеће мере:

  • Обезбеђивање основних наставних средстава
  • Обезбеђивање помоћних наставних средстава
  • Учешће у ваннаставним активностима
  • Учешће вршњака у раду са учеником коме је потребна додатна подршка
  • Помоћ вршњака ученику који је у случају болести одсуствовао са наставе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА

 

Програм заштите ученика од насиља има за циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера превенције ради стварања безбедне средине и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.

 

Мере превенције:

 

  • Упознавање са правилима понашања и последицама кршења истих.
  • Редовно се води књига дежурства у коју се бележе све активности везане за нарушавање реда.
  • Организовано дежурство наставника и помоћно-техничког особља у шклои и дворишту ради осигурања безбедбости ученика.
  • Реализација радионица из области Ненасилне комуникације.
  • Организовање трибина и предавања стручњака из различитих области.
  • Израда паноа на тему ненасиља, толеранције, превенције, солидарности и сл.
  • Остваривање сарадње са ПУ Смедерево и Центром за социјални рад.
  • Организовање разних ваннаставних активности у оквиру школе како би се осмислило слободно време ученика.
  • Учешће у хуманитарним акцијама са циљем да се код ученика развије емпатија и солидарност.
  • Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент).

 

 

 

 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА

 

Школа у Осипаоници карактеристична је по великом броју ученика помске популације. Ти ученици у малом броју заврше основну школу. Велики број њих напусти школовање одмах након преласка у више разреде, а нешто мањи број после великог броја неоправданих часова ненастави даље школовање још у нижим разредима. Један број ученика напусти школовање у овој школи и због преласка у иностранство, јер је последњих година јако велики број становника Осипаонице отишао на привремени рад у иностранство. На ову групу школа не може знатно утицати, док на ромску популацију можемо утицати низом активности и мера. Неке од њих би биле следеће:

  • Рад на томе да се неоправдано изостајање ученика ове популације сведе на најмању могућу меру ( инсистирати на рдовности похађања наставе, не оправдавати часове за које не постоје оправдања...)
  • Спречавање дискриминације ових ученика ( развијати код осталих ученика позитиван став према ученицима ромске популације )
  • Спровођење активности којима ће се боравак ове деце у школи учинити пријатним и безбедним (укључивање у рад секција, школских приредби, прослава рођендана...)
  • Рад на добијању ромског асистента у школи, чиме би се добило на комуникацији, како са ученицима, тако и са њиховим родитељима
  • Рад на јачању наставничких компетенција за индивидуализовану и диференцирану наставу, путем стручног усавршавања наставника, поготову у вишим разредима, како би се унапредио квалитет образовања и постигао позитиван ефекат на образовне исходе ромске децембар Рад на томе да се подигну очекивања наставника везана за образовна постигнућа ромске децембар Рад на сарадњи са локалном заједницом, везан за материјалну помоћ овим породицама (бесплатан прибор, кухиња...)
  • Укњучивање родитеља ромске деце у Савет родитеља школе, како би интензивније обавештавали остале родитеље из ове популације о животу и активностима школе.

 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

                  Циљ плана припреме за завршни испит

 

Циљ плана припреме за завршни испит у основном образовању и васпитању,  сагласно Закону о основама система образовања и васпитања, у функцији је припреме ученика за полагање завршног испита на крају основног образовања.

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског односно матерњег језика, математике, историје, географије, биологије, физике и хемије. Завршни испит након завршеног осмог разреда полажу сви ученици  у својој школи, писаним путем, решавањем тестова.

Све активности у вези са завршним испитом и уписом у средње школе реализоваће се према календару активности Министарства просвете и науке који ће се примењивати у свим школама.

У припрему ученика за полагање завршног испита треба да се поред наставника српског језика, математике, и других наставних предмета, укључи и руководство школе, стручни сарадници са јасном поделом улога и одговорности.

Програм завршног испита обухвата образовна постигнућа која се очекују од ученика на крају основног школовања. Та постигнућа утемељена су, како  у програмима  за српски језик , математику и друге наставне предмете обухваћене тестом  ( историје, географије, биологије, физике и хемије), тако и у документу о стандардима за крај обавезног образовања који које утврђује , сагласно Закону о основама система образовања и васпитања, Национални просветни савет. Образовни стандрди за крај обавезног образовања дефинисани су на три нивоа постигнућа- основном, средњем и напредном нивоу. Нивои образовних стандарда описују захтеве различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставнијих ка сложеним. Сваки наредни ниво подразуимева да је ученик овладао знањима и вештинама са претходног нивоа.

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са њиховим могућностима , односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. Прилагођавање завршног испита ученицима са сметњама у развоју врши се према индивидуалном образовном плану.

 

САДРЖАЈ ПЛАНА ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

Наставници српског језика, математике, физике, хемије, биологије, географије и историје треба да проуче  образовне стандарде јер се задаци у тестовима на завршном испиту заснивају на образовним стандардима.

Активности:

  • Примењивање образовних стандарда у свим наставним јединицама.
  • Размена искустава у оквиру стручних актива.
  • Посета семинара у вези са образовним стандардима и размена  искуства са другим колегама.
  • Анализа постигнућа ученика на крају сваке школске године.
  • Вршење континуиране систематизације  градива у складу са применом образовних стандарда.
  • Реализовање припремних активности на редовним часовима, на допунској настави и путем домаћих задатака.
  • Организовање припремне наставе за полагање завршног испита.
  • Организовање пробних завршних испита, чији ће услови бити једнаки онима на завршном испиту.
  • Сваки наставник у оквиру свог предмета анализира резултате пробног теста и на основу њих предузима мере за добијање бољих резултата.
  • Организовање трибине за ученике и родитеље.
  • Индивидуални разговори са ученицима и родитељима.
  • Вршњачка медијација и преношење искустава претходних генерација.
  • Обавештења за родитеље и ученике путем: огласне табле, школског сајта, информатора и конкурса.
  • Индивидуални рад са ученицима.
  • Спровођење континуираних провера знања и усклађивање са нивоима постигнућа
  • Организовање припремне наставе.
  • Индивидуални рад са ученицима којима је потребна додатна подршка.
  • У току школске године праћење  напредовања ученика и у складу са тим припремање ученике за полагање завршног испита.
  • Припремање посебних тестова за полагање завршног испита.

 

 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

 

Наша школа тежиће са националним и међународним институцијама у циљу укључивања у ране пројекте којим би се унапредио процес образовања и васпитања у оквиру школе.

Национални пројекти обухватају националне приоритете у различитим подручјима развоја узимајући у обзир националну политику у области образовања. Наш циљ је да се, применом конкретних активности у нашој школи, прилагодимо националним потребама и захтевима друштва. Школа ће се укључити у националне пројекте кроз нове образовне програме, едукацију наставника, и имплементацију других потрврђених националних пројеката.

Квалитет наставног процеса биће у складу законским и стратешким решењима која битно утичу на рад школе, новим образовним програмима, величином и поделом буџета за образовање,  националним, економским, социјалним, технолошким и пословним трендовима.

Процес укључивања школе у националне и међународне пројекте биће праћен кроз извештаје о раду школе. Сви пројекти који ће бити примењивани у нашој школи биће објављивани на сајту школе.

 

 

 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА

 

План стручног усавршавања је  интегрални део васпитно-образовног процеса и

одвија се у два глобална вида:

а) ван школе

б) унутар школе

У тoку шкoлскe 2013/2014. гoд. рeaлизoвaћe сe прoгрaм стручнoг усaвршaвaњa

нaстaвникa крoз семинаре, скупове и трибине, рaд Нaстaвничкoг вeћa, Педагошког колегијума, Стручних већа, крoз пeдагошко-инструктивни рaд дирeктoрa шкoлe и стручних сарадника .

На нивоу Наставничког већа биће организована предавања и презнтације иновација у васпитно-образовном раду.

На нивоу Стручних већа биће организовани угледни и огледни часови и анализа истих , тематско планирање наставе, усаглашавање распореда писмених задатака и контролних вежби, менторски рад са наставницима приправницима и педагошко-инструктивни рад са директором школе и стручним сарадницима

Планирани угледни часови

Обавеза сваког наставника је да у току школске године одржи по једно стручно

предавање или угледни час на нивоу већа, а у оквиру стручног усавршавања.

Највећи број тема биће реализован на редовним часовима који ће бити посећени

од стране колега из већа, директора и педагога школе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Распоред одржавања угледних часова

 

РБ

 

 

Име и презиме наставника

Време реализације

1.

БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

Децембар 2013.

2.

АНТИЋ ЉИЉАНА

Децембар 2013.

3.

ВИОЛЕТА СТЕВАНОВИЋ

Јануар 2014.

4.

МАРЈАНОВИЋ СЛАЂАНА

Март      2014.

5.

АНТИЋ НАТАША

Јануар    2014.

6.

СТАНКОВИЋ САЊА

Април    2014.

7.

ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН

Фебруар 2014.

8.

СТОЈКОВИЋ СРБИЈАНКА

Фебруар 2014.

9.

МАРИЈА НЕШИЋ

Децембар 2013.

10.

ЈЕЛЕНА РАДОВАНОВИЋ

Фебруар 2014.

11.

ТАЊА МИЦИЋ

Март 2014.

12.

ЈЕРЕМИЋ ВЕСНА

Децембар 2013.

13.

ИВАНА ЈАНКОВИЋ

Март 2014.

14.

ЖЕЉАНА СПАСИЋ

Март 2014.

15.

ЦВЕТКОВИЋ МОМЧИЛО

Децембар 2013.

16.

МАРИНКОВИЋ БОЈАН

Април 2014.

17.

ЂОРЂЕВИЋ РАДОЈИЦА

Фебруар 2014.

18.

СНЕЖАНА ЈЕРЕМИЋ

Март 2014.

19.

ЗОРИЦА ЂОРЂЕВИЋ

Април 2014

20.

ИЛИЋ ИСИДОР

Мај 2014.

21.

СНЕЖАНА МАРИНКОВИЋ

Април 2014.

22.

ВЕСНА ПАНТИЋ

Април 2014

23.

ФИЛИПОВИЋ МАРИЈА

Фебруар 2014.

24.

ВОЈИСЛАВ ТОМИЋ

Април 2014

25.

МИРЈАНА ИЛИЋ

Март 2014.

26.

СТАНОЈЕВИЋ НЕНАД

Децембар 2013.

27.

ЛУКИЋ РАДМИЛА

Мај 2014.

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА

 

План мера за увођење иновативних метода у настави, учењу и оцењивању ученика доноси се на основу сагледавања ученичких, стручних и техничких капацитета школе. У складу с тим наша школа ће интензивирати учешће Ученичког парламента и ученика у настави, побољшати квалитет информатичке и дигиталне писмености стручног кадра  и направити план коришћења  иновативних средстава за рад..

Мере:

  • Ученички парламент предлаже школском педагогу активности којима ће се обележити  ,,Дечја недеља'' и учествује у њиховој реализацији.
  • Ученици учествују у реализацији радионица у вези са професионалном оријентацијом.
  • Ученици израђују мултимедијалне презентације за потребе редовне наставе, додатног рада и секција.
  • Наставници и ученици мењају улоге на један дан - ,,Ученички дан''.
  • Наставници се приликом интерне обуке оспособљавају за коришћење дигиталне учионице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

 

У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стручни сарадник може да стекне звање: педагошки саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник.

Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник и стручни сарадник подношењем захтева установи.

Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова за стицање звања прописаних правилником, са проценом свог степена остварености образовно-васпитних циљева на основу услова за стицање звања утврђених овим правилником.

У поступку одлучивања о захтеву директор установе прибавља мишљење са проценом степена остварености образовно-васпитних циљева у кључним областима и квалитета педагошке праксе за:

- наставника - од стручног већа за област предмета и од просветног саветника;

- за стручног сарадника у школи - од педагошког колегијума и просветног саветника;

Планиране активности:

  • Презентација Правилника о напредовању и стицању звања  на седници Наставничког већа
  • Праћење плана напредовања наставника
  • Постављање линка са потребним информацијама на сајт школе
  • Обавештавање запослених о извору информација у оквиру седница Наставничког већа
  • Увођење Портфолија професионалног развоја
  • Пружање помоћи запосленом у изради личног плана професионалног развоја
  • Подршка наставницима који напредују у струци

 

 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА, У РАД ШКОЛЕ

 

Наша школа ће се трудити да у наредном периоду подигне на виши  ниво сарадњу са родитељима и да им пружи потребну подршку при обављању васпитне функције кроз следеће активности:

  • Индидивидуални разговори са родитељима и ученицима
  • Родитељски састанци
  • Одељењски састанци родитеља
  • Општи родитељски сатанци
  • Састанци групе родитеља
  • Посете часовима
  • Дани отворених врата одељењских старешина
  • Дан отворене школе
  • Редовно информисање родитеља (огласна табла, сајт школе, билтен школе, летопис, ученички портфолио, белешке о детету и сл.)
  • Непосредна комуникација ( сустрети, телефонски разговори, учешће у тимовима и пројектима школе и сл. )
  • Активности родитеља ( радионице, семинари, трибине, спортске активности, дружења, прославе, годишњице и сл.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА

 

Један од стратешких циљева образовња  је умрежавање основних и средњих школа како би се свим ученицима омогућили исти услови за оптималну реализацију свих видова наставе. Циљ умрежавања је да се деца доведу у равноправан положај, да се побољша комуникација међу ученицима, наставницима тј, да се подигне квалитет наставе на виши  ниво.

Умрежавањем школа омогућује се међусобна размена искустава у пракси, квалитетнија регионална комуникација, размена искустава путем регионалних сусрета, стварање ефективних организација учења и подучавања у којем су ученици у центру активности,  подржавање активног укључивања родитеља и локалне заједнице у развој школе и школских програма, стварање услова за међусобно разумевање и толеранцију  различитих региона, нација и култура где различитост представља шансу за прогрес.

Умрежавањем  наше школе биће обвухаћене све школе из нашег окружења како сеоске тако и градске школе, као и школе које су учесници заједничких пројеката.

Умрежавањем школа са другим институцијама постићи ће се бржа и ефикаснија размена информација и искуства. Школа ће направити стратегију умрежавања са следећим иституцијама: Центром за социјални рад Смедерево, Националном службом за запошљавање Смедерево, Центром за културу Смедерево, Предшколском установом „ Наша радост“ Смедерево, Домoм здравља Смедерево и Општом болницом „ Свети Лука“ Смедерево, Црвеним крстом – Смедерево, Школском управом у Пожаревцу, Министарством просвете и науке, Министарством унутрашњих послова...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претрага