ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ СРБА“

Осипаоница

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Школски програм

El. pošta Štampa PDF

 

Школски програм

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

Будући да је циљ образовно-васпитног рада развијање свестране личности оспособљење да брине за сопствено здравље, здравље своје породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, школа ће у оквиру одговарајућих предмета и других садржаја овом виду васпитања посветити потребну пажњу.

Основна здравствена заштита наших ученика се остварује у Дому здравља Савски венац. Сарадња са педијатријском службом ће се одвијати кроз вршење редовних систематских прегледа, вакцинације и кроз предавања која ће реализовати школски лекар или спољни сарадник. Стручни органи наше школе ће пратити и анализирати податке о здравственом стању ученика и на основу тога предузимати кораке превенције и корекције.

Према посебним програмима реализоваће се едукацијом ученика и родитеља у овој области.

Програми су конципирани на два нивоа: за ученике млађих разреда и ученике старијих разреда. Планира се и сарадња са заводом за болести зависности у циљу едуковања ученика, наставника и родитеља у борби против болести зависности.

Програм који смо конципирали представља јединствену васпитно-образовну област чији се задаци не могу остваривати у оквиру само једног предмета или активности. Успешном остваривању овог програма

допринеће и активно укључивање ученика и родитеља у избор тема и активности.

 

Одабране теме су :

Лична хигијена, Болести прљавих руку – панои и разговор – I и II разред (учитељи)

Правилно држање тела – разговор – I и II разред (наставници физичког васпитања, учитељи)

Правилна исхрана – предавање – ученици од IIV разреда (учитељи, лекар)

Правилна исхрана – пано – ученици од IIV разреда (родитељи, учитељи)

Спречавање капљичних инфекција (предавање) – III разред (биолог, лекар)

Хигијена уста зуба – разговор - ученици од IIV разреда (учитељи, зубар)

Вакцинација – шта је то предавање – III, IV разред (лекар, учитељи)

Хигијена становања (разговор) – ученици од IIV разреда (учитељи)

Предвиђено време реализаације ће се мењати у зависности од редоследа наставних тема у настави познавања природе, свет око нас, плана рада одељењске заједнице, обавезе школског лекара и спољних сарадника.

Организовање часова корективне гимнастике у оквиру спотских активноти са циљном групом – V-VIII

(наставници физичког васпитања, одељењске старешине)

Болести зависти – подела материјала V-VIII (спољни сарадник, педагог)

СИДА – предавање - V-VIII (спољни сарадник,биолог,одељенски старешина)

Разговор: Одмор и рекреација-V-VIII (наставници ,одељенске старешине)

Разговор: Карактеристике пубертета-V-VII (наставници одељенске старешине )

Пано: Здравље највеће богаство-V-VIII (ученици,одељенски старешина.,биолог )

Пројектовани програм рада у старијим разредима допуњаваће се у зависности од нових интересовања ученика и родитеља, а време реализације бити током године .

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика,

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељимљ ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васспитно-образовних утицаја.

Програм сарадње са породицом обухватаи организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду и организацију „дана отворених врата“ сваке недеље када родитељи могу да разговарају са наставницима о напредовању ученика.

Заједнички „ дан отворених врата “ организоваће се током шк. 2013/2014. године сваке

последње среде и четвртка у месецу.

Организовање посете родитеља, односно старатеља образовно-васпитном раду оствариваће се током школске 2013/2014. године у току сваке друге недеље у месецу.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, ће на почетку школске године да анкетира родитеље , односно старатеље , у погледу њиховог

задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија у току године .

Планирани облици сарадње:

Индивидуални и групни разговори са родитељима, односно старатељи ради међусобног

информисања о здрављу ученика, психичком и физичком развоју, резултатима учења и понашања ученика, као и наставним и ваннаставним активностима, условима у породици, школи и друштвеној средини

Родитељски састанци и обрада одређених тема у циљу образовања родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице

Организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду

Рад Савета родитеља

Савет родитеља чине представници родитеља сваког одељења (председник).

Савет родитеља сазива и његовим радом руководи председник Савета.

Избор председника обавља се јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Савета, на првој седници конституисања Савета, када се бира и заменик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ

ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА

 

Задаци чланова тима

Организује упознавање свих актера са Општим и Посебним протоколом за заштиту

деце од насиља

Координирају израду и реализацију програма заштите ( превентивне и интервентне

активности )

Процењују нивое ризика за безбедност ученика

Сарађују са релевантним установама

Прате и процењују ефекте предузетих мера

Евидентирају појаву насиља и прикупљају документацију

Извештавају стручна тела и органе управљања

Активности тима:

израђује програм

укључује у свој рад представнике Ученичког парламента

сарађује са институцијама из локалне заједнице,

планира обуке са циљем превенције насиља.

промовише активности школе у циљу превенције насиља.

прикупља документацију

води евиденцију о појавама насилног понашања.

сарадња са тимом за ИОП и узајамна размена информација

Превентивне активности у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности:

Спортска такмичења и фер плеј турнири( током године);

Зидне новине – кутак посвећен теми ненасиља( током године);

Недеља лепих порука пред новогодишње празнике

Недеља пријатељства

Обележавање пригодних датума (Дан школе, Дан жена, Свети Сава, ускршњи празници);

Ликовни, литерарни, музички конкурси на нивоу шкле, локалне заједнице и шире( током

године);

Акције Ученичког парламента и Вршњачког тима

Ученичке журке и прославе са саморегулацијом дисциплине

На часовима ОЗ, грађанког васпитања, верске наставе и осталим наставним предметима

промовисати прихватљиве облике понашања, разговором допринети повећању критичностипрема сопственом понашању и подстицати развијање толеранције, друштвено одговорног понашања, саосећања и бриге за друге,

Интервентне активности – када постоји сумња на насиље или се насиље догоди

предузимају се следеће активности:

Дефинише се где се дешава, ко су учесници, облик и интензитет насиља.

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета

и одређују поступци и процедуре ( у школи, у сарадњи са другим установама и

надлежним службама).

 

 ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

 

Професионална орјентација одвијаће се кроз све облике наставног и ваннаставног рада .

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче

знање и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и

опредељења, свестан шта оне значе за касније образовање и професионалне опредељености као и успех у

раду.

Упознацање ученика са што већим бројем занимања , указати на њихове захтеве и развијати способности и интересовања за поједине делатности .

Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са њим усмеравати њихово интересовање .

Прављење паноа посвећеног професионслној оријентацији ученика .

Основни задаци Програма професионалне оријентације су:

 Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика

значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно

доприносе сопствено професионално развоју.

 Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања

 Формирање правилних ставова о раду

 Оспособљавање ученика за планирање професионалног развоја и доношење реалних и зрелих

одлука у вези са избором за занимање и правцима стручног оспособљавања

 Успостављање сарадње са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи

деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја

 Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем

професионалном развоју ученика

 Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем

професионалном развоју ученика

Остваривање програма професионалне оријентације реализује се кроз: редовну наставу све облике

ваннаставних активности организовањем разговора, предавања, упознавањем свих корисних извора

информације, посетама радним организацијама идовођењем стручних лица из средњих стручних школа и гимназија .

индивидуалних интересовања упућивањем ученика у Центар за професионалну оријентацију

процне и рефлектују лична очекивања;да препознају сопствене капацитете и спремност на учинике;

 

 

 

 

      

                      

           

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

 

 

САДРЖАЈ  РАДА

 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

ИЗВРШИЛАЦ

 

РАЗРЕД

 1.Писмени и ликовни рад на тему: Моје будуће занимање

 

октобар

предметни

наставник

 

7,8

 2. Разговор ученика са представницима појединих занимања

 

децембар

одељењски стареш

одељењска заједн.

 

4-8

 3. Анкета о избору занимања

новембар

Април

педагог

одељењски старешина

 

7,8

 4. Упознавање родитеља и ученика са факторима значајним за избор занимања и могућност

Запошљавања

 

Март

педагог

одељењски стар.

 

 

8

 5. Посета објектима друштвене средине

 

током целе године

 

сви наставници

 

1- 8

 6. Упознавање ученика и родитеља са могућностима уписа у средње школе

 

Апрл

Педагог,

одељењски стар.

 

8

 7. Праћење развијање и усмеравање различитих интерес.учесника кроз обавезне наставне  активности

 

Април-мај

сви наставници

 

 

1- 8

 8. Развијање и усмеравање професионалних интересовања ученика кроз слободне активности и додатни рад

 

током целе године

 

сви наставници

 

 

1-8

 

 9. Сарадња са стручном службом за професионалну оријентацију

 

током целе године

одељењски старешина

педагог

 

7,8

 

10.Информативно-публицистичка делатност

 

током целе године

одељ.старешина

Координатор Тима за информисање и контакт  с јавношћу

 

7,8

11. Саветодавни рад са ученицима којима је потребна помоћ у професионалном развоју

и опредељењу за будуће занимање

 

Фебруар - мај

 

Педагог

 

 

 

8

12. Сусрети са представницима средњих школа: разговори о усло-вима уписа,о организа.рада у шко-ли,о проходности на факултете

 

Април-мај

 

педагог

одељ.старешина

 

 

 

8

13. Информисање о току и динамици свих активности  везаних за упис у средње школе

 

током целе године

Координатор за упис у средње школе,

одељ.старешина

педагог

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ШКОЛСКА 2013-2014.

ОШ''ХЕРОЈ СРБА '' ОСИПАОНИЦА

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИМА ЗА ЦИЉ СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ПРИРОДНИМ ,ДРУШТВЕНИМ ,ПРИВРЕДНИМ И ТЕХНИЧКИМ ПОЈАВАМА КОЈЕ ПРЕОБРАЖАВАЈУ,ОБОГАЋУИЈУ ИЛИ УГРОЖАВАЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ

1.Развијање еколошке свести и позитивног односа према природи

2.Оплемењивање уже и шире околине

3.Стицање знања о биолошким обележјима природне средине и насељене средине

4.Стицање знања и формирање одговирног односа према уређивању учионице,школе и школског дворишта

1. разред и 2.разред

1.Вода(за пиће,хигијену,за раст биљака реке..)

2.Ваздух(дисање,загађивање ваздуха,улога биљака и пречишћавању ваздуха)

3.Хигијена(еколошко понашање при урђењу учионице,школе и шк.дворишта)

Сви садржаји биће реализовани на часовима света око нас,чувара природе и часу одељењског старешине..

3.разред и 4.разред

1.Вода (врсте вода у природи,загађивање река)

2.Ваздух (дисање,смог,биљке оплемењују простор)

3.Бука у близини школе и куће

4.Важни еколошки датуми

Сви садржаји биће реализовани на часовима света око нас,чувара природе,природе и друштва и часу одељењског старешине.

5.,6.,и 7.разред

1.Ваздух(озонски омотач ,ефекат стаклене баште)

2.Вода(киселе кише,загађивање воде)

3.Отпад(рециклажа)

4.Биодиверзитет(нестајање врста)

Ученици задате садржаје реализују на часовима одељењског старешине у сарадњи са наставником биологије

 

8.разред

Ученици 8.разреда проблемима заштите животне средине бавиће се током читаве школске године на часовима биологије како је и предвиђено наставним планом.

 

Претрага